Hazreti Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rûmî Hayatı ve Şahsiyeti - Dipnotlar

DİPNOTLAR

(1) EFLAKİ, Ahmed. Ariflerin Menkıbeleri (Tahsin Yazıcı Çevirisi), Şark islam Klasikleri: 26, Milli Eğitim Basımevi, istanbul, 1964 C, 1 (1/3)

(2)  a- SİPEHSALAR, Feridun b Ahmed, Risale-i Sipehsalar ve Menakım-ı Hazret-i Hüdavendigar (M. Bahari Tercümesi), Der, Saadet, 1331. s. 15

    b-EFLAKİ, a.g.e., C. (1/1)

    c- CAMİ, Nefehatül-Üns (Lamii Tere.), istanbul, 1289,5.514

(3)  a- BEYTUR, Midhat Bahari, Divan-ı Kebir'den Seçme Şiirler, Milli Eğitim Basımevi, istanbul, 1965, s. XVIII

    b- TAHİRÜ'L MEVLEVİ, Mesnevi Şerhi, Ahmed Said Matbaası, istanbul, 1963, C.ls. 19

(4)  CAMİ, a.g.e., s. 513-514

(5)  SİPEHSALAR, a.g.e., s. 16

(6) a- SULTAN VELED, İbtida-Name (AbdülbakiGölpınarlı Çevirisi), Ankara, 1976,5.237-238

    b-SİPEHSALAR, a.g.e., s. 1 7-i 8 c-EFLAKİ, a.g.e., C. 1 (1/5)

(7)  BEYTUR, Midhat Bahari, Divan-ı Kebir'den Seçme Şiirler, Milli Eğitim Basımevi, istanbul, 1965, C.l.s. XVII

(8)  SİPEHSALAR, a.g.e., s. 19-20

(9)  GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlânâ Celâleddin, inkılap Kitabevi, istanbul, 1985,.s.40

(10)  a-SİPEHSALAR, a.g.e., s. 19-20

    b- EFLAKİ, a.g.e.,C. 1(1/5)

(11)   EFLAKİ, a.g.e., C. 1(1/10

(12)  DEVLETŞAH, Devletşah tezkiresi (Necati Lugal Çevirisi, Tercüman 1001 Temel Eser: 1 12, istanbul 1977, s. 249

(13)  BEYTUR, Midhat Bahari, Mesnevi Gözüyle Mevlânâ, Şiirleri, Aşk ve Felsefesi, Sulhi Garan Mevlânâ, istanbul, 1 965, s. 91

(14)  EFLAKİ, a.g.e., C. 1 (3/1 16)

(15)  B. ÇELEBİ, Celâleddin, Kongreye Katılan Delegeler Adına Bitiş, Konşuması, S.Ü. I. Milli Mevlânâ Kongresi 3-5 Mayıs  1985. Konya Tebliğler, S.Ü. Basımevi, Konya, 1986. s. 449

(16) EFLAKİ, a.g.e., C. 1(1/22)

(17)  SULTAN VELED, a.g.e., s. 242

(18)  EFLAKİ, a.g.e., C. 1 (1/24)

(19) ANBARCIOĞLU, Meliha, Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled'in Hayatı, Eseri ve Düşünceleri, S.Ü.   I. Milli Mevlânâ Kongresi 3-5 Mayıs  1985, Konya, Tebliğler, S.Ü. Basımevi, Konya, 1986,5.137

(20)  DEVLETŞAH a.g.e., s. 250

(21)  SULTAN VELED, a.g.e.. s. 244

(22) SEYYİD BURHANEDDİN, Muhakkik Tirmizi, Maarif, Çeviren: Abdülbaki Gölpınarlı, Türkiye iş Bankası Yayınla rı - 1 34, Ankara, s. 206

(23)  EFLAKİ, a.g.e., C. 1(2/1)

(24)  EFLAKİ, a.g.e., C. 1(2/1)

(25)  SULTAN VELED a.g.e., s. 246

(26)  SULTAN yELED, a.g.e., s.248

(27)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, (Veled İZbudak Tercümesi), Şark-islam Klasikleri: 1, Milli Eğitim Basımevi, istanbul,  1960, C.2, b. 1319, 1320

(28)  a- SİPEHSALAR, a.g.e. s. 111 b-EFLAKİ a.g.e., C. 1(1/24)

(29)  EFLAKİ a.g.e.. C. 1 (3/9)

(30)  EFLAKİ a.g.e., C. 1 (3/9)

(31)  DEVLETŞAH, a.g.e., s. 050

(32)  SULTAN VELED, a.g.e., s. 248

(33)  EFLAKİ, a.g.e., C. 1(3/10)

(34)  a-EFLAKİ, a.g.e., C. 1 (3/10)

    b-SİPEHSALAR, a.g.e., s. 168

    c- ŞEMS TEBRİZİ, Makalat (M. Nuri Gençosman Çevirisi), Hürriyet Yayınları: 71, İstanbul, 1 974 s. 1 3

(35)  EFLAKİ,a.g.e..C.I (3/10)

(36) SULTAN VELED, a.g.e.. s. 249-250

(37)  SULTAN VELED a.g.e., s. 249

(38)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C. 1, b: 1739- 1741

(39)  BEYTUR, Midhat Bahari, Mesnevi Gözüyle Mevlânâ Şiirleri, Aşk ve Felsefesi, Sulhi Garan Matbaası, istanbul, 1965,s.96

(40)  BEYTUR, Midhat Bahari, Divan-ı Kebir'den Seçmeler, s.XXX

(41)  BEYTUR, Midhat Bahari, Divan-ı Kebir'den Seçmeler, s.XXX

(42) TARLAN, Ali Nihat, Mevlânâ, Hareket Yayınlan: 53, istanbul, 1974, s.35

(43)  a- SULTAN VELED, a.g.e., s. 55 b-SİPEHSALAR a.g.e., s. 172

(44)  SİPEHSALAR, a.g.e., s.64

(45)  SULTAN VELED, a.g.e.. s. 64

(46)  SULTAN VELED a.g.e.. s. 64

(47)  EFLAKİ a.g.e., C.2 (4/51)

(48)  SULTAN VELED) a.g.e., s. 73

(49)  EFLAKİ a.g.e., C.2 (5/4)

(50)  SİPEHSALAR a.g.e., s. 171

(51)  SİPEHSALAR, a.g.e., s. 180

(52)  EFLAKİ a.g.e., C.2 (5/3)

(53)  a-SİPEHSALAR, a.g.e., s. 181 b- EFLAKİ, a.g.e., C.2 (5/7)

(54)  EFLAKİ, a.g.e., C.2 (5/20)

(55)  SULTAN VELED a.g.e., s. 93

(56)  SULTAN VELED a.g.e., s. 93

(57)  SULTAN VELED, a.g.e., s. 146-147

(58)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C.l, b: 2378- 2385

(59) TARLAN, Ali Nihat, a.g.e., s. 18

(60)  SİPEHSALAR. a.g.e., s. 18

(61)  EFLAKİ, a.g.e., C.2 (6/3)'

(62)  FİRUZANFER, Bediuzzaman, Mevlânâ Celâleddin (F. Nafiz Uzluk Çevirisi), Şark islam Klasikleri için Yardımcı Eserler: 2, Milli Eğitim Basımevi, istanbul, 1963, s. 212

(63)  EFLAKİ, a.g.e., C.2 (3/569)

(64)  EFLAKİ, a.g.e.. C.2 (3/571)

(65)  EFLAKİ, a.g.e., C.2 (3/565)

(66)  EFLAKİ, a.g.e., C.2 (3/575)

(67)  a- EFLAKİ, a.g.e., C.2 (3/574)

    b-CAMİ, a.g.e., s. 519

(68)  a-SULTAN VELED, a.g.e., s. 153

    b- EFLAKİ, a.g.e., C.2 (3/580)

(69)  SİPEHSALAR, a.g.e., s. 156

(70) EFLAKİ, a.g.e., C.2 (6/9)

(71)  EFLAKİ, a.g.e., C. 1 (3/320

(72) MEVLÂNÂ, Celâleddin, Mecalis-i Seb'a, E Nafiz Uzluk Basımı, Bozkurt Basımevi, istanbul,  1937, Mukaddime, s. 105

(73)  MEVLÂNÂ, Celâleddin, Divan-Kebir (Abdülbak Gölpınarlı Çevirisi), Remzi Kitabevi, Yükselen Matbası, istanbul, 1959 C. III., s. 169 MEVLÂNÂ, Celâleddin, Külliyat-ı Divan-i Şems-i Tebrizi, Çap-u Intişarat-ı Meri-i kebir, 1345 Hicri Şemsi, Gazel 91 1

(74)  a- GOLPINARLI, Abdülhaki, Mevlânâ Celâleddin, inkılap Kitabevi, istanbul, I985,s. 132

    b- Mevlânâ, Celâleddin, Külliyat-ı Divandı Şems-i Tebrizi, Gazel 683

(75)  Bu beyit, Mevlânâ'nındır diye rivayet edilir.

(76)  FÜRÜZANFER, Bediuzzaman, a.g.e.. s. 190

(77)  EFLAKİ, a.g.e., C. I (3/9)

(78)  EFLAKİ, a.g.e., C.2 (4/93)

(79)  Mevlânâ, Mesnevi, C. 1 b: 983-989

(80)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C.4, b:664-666

(81)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C4, b: 661- 2778

(82)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C.6, b:232

(83)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C.l, h: 2665

(85)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C4, b: 555

(86)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C.5. s:588

(87)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C.6, b:972

(88)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C. 1, b: 23-26,3 1

(89)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C.2, b: 2163-2165

(90)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C.2, b:2214

(9 !) MEVLÂNÂ, Mesnevi, C. 1, b:7 i 1 -7 1 7, 721-726

(92)  KUR'AN El-Hucarat (49). 13

(93)  SİPEHSALAR, A.G.E., S. 59-60

(94)  Tarlan, ALİ NİHAT, a.g.e.,s.26

(95)  KURAN,, El,Âlak(96), 19

(96)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C.4, B: 1 I

(97)  EFLAKİ, a.g.e., C. 1, (3/1 06)

(98)  Mevlânâ, Mesnevi, C.5, b: 183. 185

(99)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C. 1, C.5, b: 2625

(100) MEVLÂNÂ, Celâleddin, Külliyat-ı Divan-ı Şems-i Tebrizi, Rubaiyyat: 133!

(101) BEYTUR, Midhad Bahari, Mesnevi Gözüyle Mevlânâ, s. 133

(102)  BEYTUR, Midhat Bahari, Mesnevi Gözüyle Mevlânâ. s.99

(103)  BEYTUR, Midhat bahari, Mesnevi Gözüyle Mevlânâ, s. 103

(104)  EFLAKİ, a.£.e., C. 1 (3/291)

(105)  Mevlânâ, Mesnevi, C.3, b: 756

(106)  KUR'AN, EzZumer(39),53

(107) MEVLÂNÂ, Mesnevi, C.J. b:724

(108) MEVLÂNÂ, Mesnevi. C.6, b: 2451, 2452

(109)  EFLAKİ, a.g.e., C. 1 (3/46)

(110)  EFLAKİ, a.g.e.. C 1(3/46)

(111)  MEVLÂNÂ Celâleddin Mektuplar (Abdülbaki Gölpınarlı Çevirisi), inkılap ve Aka Kitabevleri, Yeni Matbaa, istanbul, 1963. s. 13-15 Mektup: VI

(112)  MEVLÂNÂ Celâleddin, Mektuplar, s.85, Mektup: LVI

(113)  MEVLÂNÂ, Celâleddin, Mektuplar, s. 14, Mektup: VI (!I4) EFLAKİ, a.g.e., C.l (3/148)

(115)  Mevlânâ, Mesnevi, C, 3 b: 362, 363

(116)  CAMİ, a.g.e., s.5 17

(117)  EFLAKİ, a.g.e., C.l (3/344)

(118)   EFLAKİ, a.g.e., C.l (3/306)

(119) EFLAKİ,a.g:e., C.l 3/68)

(120) EFLAKİ, a.£.e., C.l (3/421)

(121) Mevlânâ, Mesnevi, C.6, b:403

(122) MEVLÂNÂ, Mesnevi, C.3, b:2392

(123)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C. 1, b: 1646

(124)  MEVLÂNÂ, Mesnevi, C. 1, b:947

(125)  Mevlânâ, Mesnevi, C.2, b:733, 735

(126)  Mevlânâ, Mesnevi. C.l, b: 1642, 1644

(127)  EFLAKİ, a.^.e., C.l (3/155)

(128) EFLAKİ, a.g.e., C.l (3/66)

(129)  Mevlânâ, Mesnevi, C.4, b: 3342. 1644

(130)  EFLAKİ, a.g.e., C. 1 (3/296) (131) EFLAKİ, a.g.e.. C.7/17

(132)  EFLAKİ, a.g.e., C.l (3/212)

(133)  SULTAN VELED, a.g.e., s.2

(I34)MANSUROĞLU,  Mecdut,  Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri, i.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını: 765, istanbul, 1958, sh. 19

 

BİBLİYOGRAFYA

ANBARCIOĞLU, Meliha, Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled'in Hayatı, Eseri ve Düşünceleri, S.Ü. I. Milli Mevlânâ Kongresi 3-5 Mayıs, 1985, Konya, Tebliğler, S.Ü. Basımevi, Konya, 1986, s. 1 35

B. ÇELEBİ.Celâleddin, Kongreye Katılan Delegeler Adına Bitiş Konuşması, S.Ü. 1. Milli Mevlânâ Kongresi, 3-5 Mayıs, 1985, Konya, Tebliğler, S.Ü. Basımevi, Konya. 1986, s. 449

BEYTUR, Midhat Bahari Uivan-ı Kehir'den Seçme Şiirler, Milli Eğitim Basımevi, istanbul, 1965

BEYTUR, Midhat Bahari, Mesnevi Gözüyle Mevlana, Şiirleri, Aşk ve Felsefesi, Sulhi Garan Matbaası, istanbul, 1965

CÂMÎ, DEVLETŞÂH.Nefehatü'l, Üns, Lamii Tercümesi, istanbul, 1289 Devlctşah Tezkiresi (Necati Lugal Çevirisi), Tercüman 1001 Temel Eseri 12, istanbul, 1977

EFLÂKÎ, Ahmed, Ariflerin Menkıheleri (Tahsin Yazıcı Çevirisi), Şark islam Klasikleri: 26, Milli Eğitim Basımevi, istanbul, 1964

FÜRÜZANFER, Bediuzzaman, Mevlânâ Celâleddin (F. Nafiz Uzluk Çevirisi), Şark islam Klasikleri için Yardımcı eserler: 2, Milli Eğitim Basımevi istanbul 1963

GÖLPINARLI Abdulbaki, Mevlânâ Celâleddin, inkılap Kitabevi, istanbul 1985

MANSUROĞLU, Mecdut, Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri, i.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay: 765, istanbul, 1958

MEVLÂNÂ, Celâleddin, Divan-ı Kebir (Abdulbaki Gölpınarlı Çevirisi), Remzi Kitabevi. Yükselen Matbaası, istanbul 1 959

MEVLÂNÂ, Celâleddin, Külliyat-ı Divan-ı Şems-i Tebrizi, Çap-u intişarat-ı Emir-i Kebir 1 345 Hicri, Şemsi

MEVLÂNÂ, Celâleddin, Mecalis-i Seb'a F. Nafiz Uzluk Basımı, Bozkurt Basımevi, istanbul, 1937

MEVLÂNÂ, Celâleddin, Mektuplar (Abdulbaki Gölpınarlı Çevirisi), inkılap ve Aka Kitabevleri, Yeni Matbaa, istanbul, 1963

MEVLÂNÂ, Celâleddin, Mesnevi (Veled izbudak Tercümesi), Şark islam Klasikleri: 1 Milli Eğitim Basımevi, istanbul, 1960

SEYYİD BURHANEDDİN Muhakkik-Tirmizi Maarif (Abdulbaki Gölpınarlı Çevirisi), Türkiye iş, Bankası Yayınları -1 34, Ankara

SİPEHSALAR, Feridun b. Ahmed, Risale-i Sipehsalar be Menakıb-ı Hazret-i Hudavendigar (M. Bahari Hüsami Tercümesi), Der- Saadet, 133

SULTAN VELED, 1 ibtida-Name (Abdulbaki Gölpınarlı Çevirisi), Ankara, 1 976

ŞEMS-İ TEBRÎZÎ Makalat (M.Nuri Gençosman çevirisi), Hürriyet Yayınları: 81, istanbul 1954

TAHİRU'L MEVLEVİ Mesnevi Şerhi, Ahmet Said Matbaası, istanbul, 1963

TARLAN, Ali Nihat, Mevlânâ, Hareket Yayınları: 53, istanbul, 1974

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2012 Mawlavi Ring. All Rights Reserved